Jak wynika z danych publikowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych (krdp.pl), w latach 2010-2014 liczba nowych doradców podatkowych utrzymywała się na podobnym poziomie. W 2010 r. do ślubowania przystąpiło 164 osoby, w 2011 r. – 292, w 2012 r. - 180, w 2013 r. - 265, a w 2014 r. - 236 osób.

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie warunki określone w ustawie o doradztwie podatkowym, tj. mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, posiadać wyższe wykształcenie (dowolny kierunek studiów), złożyć z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin (część pisemna i ustna), odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową i - nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu - złożyć wniosek o wpis na listę.

Zobacz: Jak zostać doradcą podatkowym po deregulacji >>