Kwota otrzymana z tytułu zrzeczenia się służebności osobistej mieszkania, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2010 r., IPPB2/415-782/10-4/AS.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c), po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków.

W sprawie, która była przedmiotem interpretacji zainteresowana nie uzyskała przychodu ze sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego), lecz otrzymała kwotę pieniężną w ramach zadośćuczynienia za pozbawienie jej prawa do zamieszkania, które było jej zapewnione.

Dyrektor Izby uznał więc, że w takiej sytuacji bez znaczenia jest, że otrzymaną kwotę od byłego męża zainteresowana wydatkowała na cele mieszkaniowe.

Tym samym stwierdził, iż kwota wydatkowana przez zainteresowaną na cele mieszkaniowe, stanowiąca zadośćuczynienie za pozbawienie prawa do zamieszkiwania w lokalu nie jest zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana kwota podlega opodatkowaniu, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, jako przychód z innych źródeł. Należy go wykazać w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym otrzymano wynagrodzenie za zrzeczenie się służebności.

Michał Malinowski