Podatek od sprzedaży detalicznej wprowadziły przepisy z lipca 2016 r. Jego pobór był jednak kilka razy odraczany. Powodem był spór między Polską a Komisją Europejską, która kwestionowała prawidłowość zasad pobierania podatku w świetle reguł UE dotyczących wspólnego rynku. Spór jeszcze się nie zakończył, jednak MF zdecydował, że dodatkowy podatek zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej już gotowy

Resort finansów przedstawił już projekt wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to już druga wersja formularza. Jak mówił w zeszłym tygodniu minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński, podatek od sprzedaży detalicznej wyrówna szanse między dużymi dyskontami a polskimi sklepami. Dodał, że koszty dużych dyskontów są dużo niższe niż naszych polskich sklepów. - Jeśli nic nie zrobimy to można sobie wyobrazić, że za 5-10 lat będziemy mieć bardzo mało polskich sklepów - powiedział. Kościński nie zgodził się jednak z tym, że podatek handlowy obciąży ostatecznie konsumentów, bo zadziała mechanizm rynkowy. - Mamy wystarczająco dużą konkurencję i bardzo trudno będzie dyskontom podwyższać ceny - stwierdził.

 

Kto zapłaci podatek od sprzedaży detalicznej?

Z przepisów wynika, że podatnikami zobowiązanymi do odprowadzania podatku będą sprzedawcy detaliczni. Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Ustawa definiuje sprzedaż detaliczną jako dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta), także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej. Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i będzie dotyczył przychodu powyżej tej kwoty, osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Stawki podatku wyniosą:

  • 0,8 proc. podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
  • 1,4 proc nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej będą obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

  • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru;
  • obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 mln zł, nie będą składać deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2021 r. wpływy z podatku handlowego wyniosą ok. 1,5 mld zł.

Zobacz również: Podatek od handlu nie tak szybko >>