Spółka zwróciła się do ministra finansów o udzielenie interpretacji w zakresie określenia czy wybudowanie domu z prefabrykatów należy uznać za dostawę towarów z montażem czy za usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Wwyjaśniła, iż jest producentem domów prefabrykowanych (tj. montowanych z elementów przygotowanych w fabryce, jak np. ściany, stropy, dach, itp.), które sprzedaje zarówno w kraju, jak i za granicą w większości dla odbiorców indywidualnych. W związku ze specyfiką konstrukcji oferowanych domów, ich sprzedaż jest realizowana łącznie z montażem elementów, składających się na dany projekt. Zajmując własne stanowisko w sprawie spółka uznała, iż dokonywane transakcje należy uznać za dostawę towarów (prefabrykatów ścian, stropów, dachu, itp.) z ich montażem.

Izba Skarbowa w wydanej interpretacji indywidualnej uznała stanowisko spółki za nieprawidłowe.  W odpowiedzi spółka wniosła skargę do WSA. Zdaniem strony organ podatkowy uznał, że do części składowych gruntu należą budynki, budowle i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, i nie można przenieść prawa własności budynku stanowiącego część składową gruntu, bez przeniesienia własności tego gruntu. Spółka skarżąca zwróciła uwagę, iż o ile na gruncie prawa cywilnego wskazany przepis jest prawidłowy, to skutki, które wywołuje nie mogą być przenoszone na grunt prawa podatkowego.

WSA nie podzielił stanowiska spółki, iż w omawianej sprawie dokonywana czynność będzie dostawą towarów (prefabrykatów ścian, stropów, dachu, itp.) z ich montażem. Przez dostawę towarów stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w danym przypadku mamy do czynienia nie tylko z wydaniem towarów (prefabrykatów ścian, stropów, dachu, itp.) i przeniesieniem prawa do rozporządzania nimi, jak właściciel, ale również montażem określonych tu prefabrykatów na działce gruntu w postaci części przyszłego budynku (części domu) oraz wykonaniem w nim instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, etc. W tej sytuacji mamy niewątpliwie do czynienia z wykonaniem usługi budowy budynku (domu) w rozumieniu art. 8 ust. 1 tejże ustawy o VAT.

Wyrok WSA w Białymstoku z 9 listopada 2010 r., I SA/Bk 283/10