Przeprowadzenie przez biuro rachunkowe zleconego wykładu z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Z kolei, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie ust. 1 pkt 29 powyższego artykułu lub § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem lub muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić jeden z nastepujących warunków:

- formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych;

- na świadczone szkolenia należy uzyskać akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty;

- szkolenia muszą być finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

W związku z tym, że biuro rachunkowe nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, do zleconej usługi przeprowadzenia wykładu, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy. Jeżeli szkolenia nie były prowadzone w formie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a firma nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, należy uznać, że wykonane czynności nie będą korzystać także ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 29 lit. a) i b) powołanego artykułu.

Podstawą do zwolnienia ww. usług nie może być również art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, ani § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. Mimo, że zleceniodawca tych usług pokrywa ich koszt z otrzymanych środków publicznych, jednak to nie biuro otrzymuje bezpośrednio takie dofinansowanie, a wyłącznie beneficjent, który był stroną umowy o uzyskanie tychże środków.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że wykonywane czynności nie są objęte zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku na podstawie innych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. ITPP2/443-750/11/AW.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl