Pytanie

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą realizuje inwestycję polegającą na wybudowaniu ośrodka wypoczynkowego, składającego się z kilku domków kempingowych, które w okresie letnim będą wynajmowane turystom. W umowie zawartej pomiędzy podatnikiem a firmą budowlaną, będącą głównym wykonawcą wskazano, że podatnik zapewnia pracownikom firmy budowlanej w czasie trwania budowy nocleg i wyżywienie.
Czy podatnik może ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu wydatki poniesione na zapewnienie pracownikom wykonawcy noclegu i wyżywienia (podatnik otrzymał fakturę z hotelu za nocleg i wyżywienie)?
Czy też wydatki te zwiększą wartość początkową domków, będących w przyszłości odrębnymi środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji?
Czy po stronie podatnika, wykonawcy bądź jego pracowników powstaną z tego tytułu jakieś skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź

Poniesione przez Państwa koszty stanowią niewątpliwie element wartości początkowej środków trwałych. Brak jest natomiast podstaw do uwzględnienia powyższych wydatków na bieżąco w kosztach uzyskania przychodów.
Konieczność zapewnienia pracownikom wykonawcy noclegów i wyżywienia wynika z zawartej umowy i jest uwzględniona w kalkulacji ceny. Zatem nie jest to świadczenie nieodpłatne, bowiem jego ekwiwalent jest uwzględniony w cenie świadczonej przez firmę budowlaną usługi, co oznacza, iż brak jest podstaw do naliczania w takim przypadku wartości nieodpłatnego świadczenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia.

Przy czym zgodnie z art. 22g ust. 4 u.p.d.o.f. za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. (art. 22g ust. 5 u.p.d.o.f.).

Jak wynika z treści pytania wątpliwości Państwa dotyczą ujęcia w wartości początkowej środków trwałych (domków kempingowych) wydatków poniesionych na noclegi i wyżywienie, które zgodnie z umową są Państwo zobowiązani zapewnić pracownikom firmy budowlanej będącej głównym wykonawcą.
Biorąc pod uwagę wskazaną powyżej definicję wartości początkowej poniesione przez Państwa koszty stanowią niewątpliwie element wartości początkowej środków trwałych. Brak jest natomiast podstaw do uwzględnienia powyższych wydatków na bieżąco w kosztach uzyskania przychodów. Analogiczne stanowisko znajdujemy w wyroku WSA w Olsztynie z 14 sierpnia 2013 r., I SA/Ol 492/13.

Co do skutków powyższej sytuacji w odniesieniu do wykonawcy czy też jego pracowników moim zdaniem nie mamy w przedstawionej w treści pytania sytuacji z nieodpłatnymi świadczeniami. Konieczność zapewnienia pracownikom wykonawcy noclegów i wyżywienia wynika z zawartej umowy i jest uwzględniona w kalkulacji ceny. Zatem nie jest to świadczenie nieodpłatne, bowiem jego ekwiwalent jest uwzględniony w cenie świadczonej przez firmę budowlaną usługi, co oznacza, iż brak jest podstaw do naliczania w takim przypadku wartości nieodpłatnego świadczenia.

  Zobacz książkę "Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Natomiast po Państwa stronie jedynym skutkiem powyższego rozwiązania będzie konieczność uwzględnienia powyższych wydatków w wartości początkowej domków letniskowych, nie wystąpią natomiast inne skutki podatkowe.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego