Nie ma potrzeby aby faktury dokumentujące wydatki na cele mieszkaniowe ponoszone z majątku wspólnego małżonków były wystawiane na nazwisko zarówno jednego jak również drugiego z małżonków.

W przypadku zbycia nieruchomości przez małżonków każdy z nich jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do rozliczenia połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżeński i wyliczenia należnego podatku dochodowego. W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia nie znajduje zastosowania art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dochody z tego tytułu zostały wyłączone z możliwości łącznego opodatkowania.

Skoro więc każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, to również warunki zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka. Tym samym, każdy z małżonków może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania.

Złożenie przez małżonków oświadczenia o zamiarze wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe oznacza zamiar wydatkowania tego przychodu, w części przypadającej na każdego z nich. Zauważyć jednak należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodził w skład ich majątku na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Odrębne opodatkowanie obojga małżonków nie zmienia charakteru tego majątku. Oznacza to, że w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków wydaje wspólne środki na określony cel tj. budowę budynku mieszkalnego, to są to również wydatki drugiego małżonka.

Jeżeli podatniczka, dla zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkaniowych, wspólnie z mężem podjęła decyzję o budowie domu mieszkalnego, na gruncie stanowiącym jej majątek odrębny, która jest finansowana w całości z przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, to faktury VAT w części odpowiadającej jej udziałowi w tym prawie, tj. w 50 %, dokumentujące zakup materiałów w związku z budową domu, wystawione na męża podatniczki, mogą być potwierdzeniem poniesienia przez nią wydatków na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawyPIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 października 2011 r., sygn. IPTPB2/415-384/11-2/KSU.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl