Rada Ministrów przyjęła w czwartek 24 sierpnia br. wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
- Wstępny projekt budżetu na 2018 r. został przyjęty, uzgodniony i przesłany do konsultacji społecznych - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Jej zdaniem to budżet dobry, prorozwojowy.
Premier powiedziała, że projekt budżetu na 2018 r. był najważniejszym tematem posiedzenia rządu. -To jest projekt wstępny, kierowany do konsultacji społecznych. Zostały w nim ujęte wszystkie najważniejsze programy, projekty realizowane przez rząd- powiedziała. Zapewniła, że przewiduje on pełne finansowanie programu 500+, ale również środki, które będą przeznaczone w krajowym systemie nieruchomości na realizację programu Mieszkanie+.

Wspieranie polityki społecznej wi wzrostu gospdarczego
Rada Ministrów zdecydowała, że głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano:
- dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,
- wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.
- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7 proc. PKB

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3 proc.),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Rząd podkresla, że projekt budżetu na 2018 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Wydatki
Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus" oraz rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku.

Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:
- obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
- waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;
- wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
- kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
- dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia;
- finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus”;
- finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
- dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej.

Dochody
Według rządowych założeń na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.:
- rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki oraz zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);
- utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oraz wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);
- wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);
- wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
- uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych, w tym cen transferowych;
- rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;
- opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;
- uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;
- uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o wiele innych branż i kategorii towarów.

Projekt ustawy budżetowej na 2018 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:
- dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,
- wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł.