Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest interesującym sposobem obniżenia kosztów takiej działalności, poprzez zmniejszenie wysokości płaconego CIT, a w niektórych sytuacjach otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków. Istota ulgi sprowadza się do tego, że koszty poniesione na prace B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty.

Aby skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową należy ją odpowiednio wykazać w zeznaniu rocznym sporządzanym przez podatnika. Zgodnie z art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, odliczenia „kosztów kwalifikowanych” w określonej wysokości dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te koszty. Brzmienie przepisu powoduje, że nie jest możliwe korzystanie z ulgi „na bieżąco”, tj. odliczanie „kosztów kwalifikowanych” już w trakcie roku podatkowego, w którym są one poniesione. Niemniej za dopuszczalne należy uznać odliczenie ulgi „wstecz”, poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej za rok w którym zostały poniesione „koszty kwalifikowane” dotychczas nie odliczone od podstawy opodatkowania.

Zobacz: Czas na składanie zeznań rocznych CIT-8 >>

Jeśli podatnik poniósł stratę za rok podatkowy, w którym nabył prawo do dokonania odliczenia albo wielkość osiągniętego w tym roku dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, ma on prawo dokonać odliczenia w przyszłych latach (począwszy od 2017 r. okres na skorzystanie z ulgi został wydłużony do 6 lat). Jednocześnie, podatnicy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności i ponieśli stratę lub osiągnęli dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia są uprawnieni do żądania bezpośredniego zwrotu kwoty ulgi (w odpowiedniej części). W przypadku innych niż dużych przedsiębiorców, zasadę tą można stosować również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności. Należy jednak pamiętać, że otrzymanie zwrotu kwoty ulgi jest obwarowane również innymi warunkami formalnymi.

Ulga rozliczana jest w rocznym zeznaniu – najczęściej będzie to formularz CIT-8. Podatnicy korzystający z ulgi są zobowiązani do wykazania jej w poz. 54 (formularz CIT-8 wersja 24) oraz załączyć do zeznania rocznego odpowiedni formularz. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nadano mu oznaczenie CIT-BR.

Wydaje się, że wypełnienie formularza CIT-BR nie powinno nastręczać większych trudności. Należy w nim wykazać m.in. wysokość „kosztów kwalifikowanych” w podziale na ich odpowiednie kategorie oraz odpowiednio zidentyfikować rodzaj prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (tj. trzeba określić, czy stanowi ona badania naukowe czy też prace rozwojowe jak również wskazać rodzaj badań naukowych jako podstawowe, stosowane lub przemysłowe).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów