Nowelizacja ma na celu przebudowę systemu opodatkowania akcyzą sprzedaży wyrobów węglowych. W dotychczasowym stanie prawnym opodatkowaniu podlegała sprzedaż wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy. Celem ustawy jest opodatkowanie sprzedaży, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub użycie wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, przy zachowaniu dotychczasowego sytemu zwolnień od podatku.

Ustawa definiuje finalnego nabywcę węglowego oraz doprecyzowuje przedmiot opodatkowania akcyzą w zakresie wyrobów węglowych. Przekonstruowano przepisy dotyczące zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe dla celów opałowych, utrzymując dotychczasowy zakres podmiotów, które mogą nabyć wyroby węglowe na te cele.

Nowelizacja ustawy dodaje także fakultatywne upoważnienie do wydania rozporządzenia, które określałoby dopuszczalne ubytki niektórych wyrobów akcyzowych (w obowiązującej ustawie regulowane to jest wyłącznie za pomocą indywidualnych decyzji naczelnika urzędu celnego).

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła opinię do ustawy, proponując wprowadzenie kilku poprawek. Komisje zwróciły uwagę na niewłaściwe użycie pojęcia "finalnego nabywcy węglowego korzystającego ze zwolnienia". Podkreślona, że zwolnienie od akcyzy strat dotyczyć może wyłącznie wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia, a nie strat powstałych w jakichkolwiek posiadanych przez finalnego nabywcę wyrobach węglowych.

Termin na rozpatrzenie ustawy przez Senat upływa 28 czerwca.