Senat za zwolnieniem zagranicznych firm inwestycyjnych z PCC

Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje, że z podatku mają być zwolnione umowy sprzedaży instrumentów finansowych, dokonywanych w ramach rozliczeń między zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, kupującymi w Polsce instrumenty finansowe na rachunek własny w celu ich dalszej odsprzedaży a ich zagranicznymi klientami.
Za przyjęciem noweli bez poprawek opowiedziało się 88 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.
Obowiązujące obecnie przepisy zwalniają od podatku od czynności cywilnoprawnych zakup instrumentów finansowych przez firmy zagraniczne, ale nie przewidują zwolnienia dla - zawieranych za granicą - umów przeniesienia papierów na rzecz ich klientów. Z takiego zwolnienia korzystają natomiast polskie firmy.
Według Ministerstwa Finansów, obecne przepisy powodują, że podmioty zagraniczne nabywające na naszym rynku instrumenty finansowe wahają się, czy nabyć te papiery, bo nie mają pewności, czy będą zwolnione z podatku w przypadku ich dalszej odsprzedaży. Do zmian nie miała zastrzeżeń Giełda Papierów Wartościowych.
Zwolnienie ma obejmować tylko umowy sprzedaży dokonywanej przez firmę inwestycyjną krajową bądź zagraniczną, gdy przedmiotem umowy będą prawa majątkowe będące instrumentami finansowymi nabytymi w naszym kraju przez te firmy w obrocie zorganizowanym. Taki zapis ma zapobiec sytuacjom, w których ze zwolnienia skorzystałyby firmy do tego nieuprawnione.
Nowelizacja ustawy wprowadza także zasadę, zgodnie z którą bez względu na to, czy umowa sprzedaży rzeczy lub prawa majątkowego jest zawierana przez rezydentów czy nierezydentów, to zawsze podstawą opodatkowania będzie ich wartość rynkowa.
Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych trafi teraz do podpisu prezydenta. Zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat wniósł poprawkę do nowelizacji ustawy o zwrocie VAT od materiałów budowlanych
W czwartek Senat zdecydował również wnosząc stosowną poprawkę, że zmiana ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
W nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uchwalonej przez Sejm nie było vacatio legis dla zmian w ustawie - miały wejść w życie „z dniem ogłoszenia". Ponadto Senat zgłosił do noweli poprawkę doprecyzowującą przepis przejściowy. Zgodnie z nim, do wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy, należałoby stosować wcześniejsze przepisy.
Teraz poprawkami zgłoszonymi przez Senat zajmie się Sejm.
Zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez posłów, na zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych inwestorzy będą mieć nie 6 miesięcy, jak obecnie, ale cztery miesiące. Według obecnych przepisów podatnicy, którzy tzw. systemem gospodarczym remontują mieszkania lub budują domy, mogą - w terminie 6 miesięcy - uzyskać zwrot kwoty odpowiadającej części VAT zawartego w cenie kupionych przez nich materiałów budowlanych. Odpowiada ona różnicy między 22-proc. stawką podatku VAT, a 7-proc. stawką.
Pierwotny projekt zmian, przygotowany przez sejmową Komisję „Przyjazne Państwo", przewidywał skrócenie terminu do 60 dni, co ujednoliciłoby go z terminem zawartym w znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o podatku od towarów i usług. „Spowoduje to uwolnienie środków finansowych dotychczas zamrożonych poprzez niezgodne z zasadą neutralności brzmienie przepisu, przyczyniając się do zwiększenia możliwości szybszego ukończenia budowy lub remontu" - argumentowali autorzy projektu.
Skróceniu terminu do 60 dni sprzeciwił się rząd. Według Ministerstwa Finansów, analogia do zwrotu VAT jest nietrafna, w przypadku materiałów budowlanych nie ma mowy o zwrocie podatku, lecz jedynie części kwoty zapłaconej za materiały budowlane. Ministerstwo tłumaczyło, że urzędy skarbowe mają pół roku na weryfikację wniosku, a ich decyzja jest ostateczna. W przypadku VAT, czas na zwrot co prawda skrócono do 60 dni, ale urząd ma jeszcze pięć lat na kontrolę podatnika.
Połączone sejmowe Komisje: Finansów Publicznych i Infrastruktury odpowiedziały na apel resortu finansów i zaproponowały kompromisowy termin 4 miesięcy. Sejm przystał na tę propozycję.
Do poprawki zgłoszonej przez Senat do nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ustosunkuje się teraz Sejm.

Sejmowa komisja za ulgami dla podatników zbyt długo kontrolowanych przez UKS
Tymczasem sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za wprowadzeniem do nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej zmiany, która polega na tym, że podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej nie będą naliczane odsetki za zwłokę w przypadku, gdy kontrola prowadzona przez inspektora będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy.
Obowiązujące obecnie przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres trwania postępowania prowadzonego przez urzędy skarbowe, jeżeli trwa ono dłużej niż ustawowe 3 miesiące. Przepis ten nie dotyczy jednak kontroli prowadzonych przez inspektorów skarbowych (z urzędów kontroli skarbowej), które mogą trwać 6 miesięcy.
„Takie rozwiązanie budzi w opiniach ekspertów wątpliwości odnośnie zgodności z Konstytucją" - wyjaśniła przewodnicząca podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego Maria Zuba (PiS). Wcześniej projekt uzyskał akceptację podkomisji.
Ulgi dla podatników związane z naliczaniem odsetek za zwłokę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, przygotowany przez sejmową Komisję „Przyjazne Państwo". Dzięki zmianom podmioty kontrolowane przez inspektorów skarbowych korzystałyby z takich samych praw, jak podatnicy wobec których postępowania prowadzą organy podatkowe (urzędy skarbowe).
Do ustawy o kontroli skarbowej ma być wprowadzona zasada, według której odsetki nie byłyby naliczane za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, w przypadku gdy decyzja nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego.

Komisja opowiedziała się za wprowadzeniem do projektu zmian zaproponowanych przez podkomisję. Zgodnie z nimi ulga w naliczaniu odsetek nie będzie stosowana w przypadku, gdy do opóźnienia w postępowaniu doszło z przyczyn niezależnych od fiskusa, albo z winy podatnika. Według Ministerstwa Finansów brak takiego wyłączenia może doprowadzić do celowego przedłużania postępowania kontrolnego w celu uniknięcia naliczania odsetek za zwłokę.
Ponadto posłowie zgodzili się na zmianę terminu wejścia w życie nowelizacji. Miałaby ona zacząć obowiązywać 1 lipca 2010 r. Pierwotny projekt zakładał wejście w życie zmian 1 stycznia 2009 r.
Jak wyjaśniają autorzy projektu, jego celem jest zrównanie praw podatników kontrolowanych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej). „Dzięki temu podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej nie będą naliczane odsetki w przypadku przedłużającego się postępowania" - napisano w uzasadnieniu dokumentu.
Zdaniem Komisji „Przyjazne Państwo" obecne rozwiązania powodują, że organy kontroli skarbowej m.in. nie ponoszą negatywnych skutków przedłużania postępowania. Obciążają one podatników, którzy nie są zwolnieni z zapłaty odsetek, mimo że bardzo często nie ponoszą odpowiedzialności za wydłużone okresy postępowania prowadzonego przez organy kontroli skarbowej.