Co uważa się za datę powstania przychodu z tytułu działalności gospodarczej polegającej na nauczaniu języków obcych?
Z umowy nie wynika, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Z umowy wynika jedynie, że jest zawarta na czas trwania roku szkolnego, a kursanci mają do wyboru trzy sposoby płatności: w dwóch, czterech lub ośmiu ratach.
Płatność w dwóch ratach oznacza zapłatę we wrześniu za cały pierwszy semestr trwający od października 2009 r. do stycznia 2010 r., płatność w czterech ratach oznacza zapłatę co drugi miesiąc, a płatność w ośmiu ratach oznacza zapłaty co miesiąc po 1/8 w okresie od września 2009 r. do kwietnia 2010 r.
W których miesiącach dokładnie następuje moment uzyskania przychodów i jakie znaczenie ma to, że czasami są też wystawiane faktury dla firm?
Jeśli dla danego klienta nie jest wystawiana faktura, przychód powstanie w dacie otrzymania poszczególnych rat (w ich wysokości), a jeśli zapłaty nie wpłyną do dnia zakończenia kursu - po jego zakończeniu (po wykonaniu usługi).
Jeśli przed zakończeniem kursu i przed otrzymaniem zapłaty zostanie wystawiona faktura, przychód powstanie w dacie wystawienia tej faktury.
Stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
Jedynie jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
Natomiast na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
W przypadku opisanym w treści pytania usługa jest wykonana dopiero po zakończeniu kursu - czyli po zakończeniu roku szkolnego. Przychód powstanie zatem - zależnie od tego, co nastąpi wcześniej:
1) w dacie otrzymania zapłaty (w wysokości tej zapłaty),
2) w dacie wystawienia fraktury (jeśli zostanie wystawiona przed zakończeniem kursu i przed otrzymaniem zapłaty - choćby częściowej), lub
3) po wykonaniu usługi, o ile wcześniej nie zostanie dokonana zapłata i nie zostanie wystawiona faktura.
Moim zdaniem kurs językowy nie powinien być uznany za usługę rozliczaną w okresach rozliczeniowych, stanowi bowiem całość: nabywca kursu nie kupuje usług świadczonych przez tyle miesięcy, ile określi zawarta umowa, lecz kupuje jedną usługę (jeden kurs).
Gdyby nabywca zapłaci za cały kurs z góry, przed jego rozpoczęciem, mamy do czynienia z przychodem ustalanym w dniu uregulowania należności - nie jest to bowiem zaliczka, lecz płatność z góry.