Czy należy określić procentowy udział dofinansowania w ogólnej kwocie kosztów środków trwałych i pomniejszyć koszty w miesiąc czerwcu tj. miesiącu, w który podatnik faktycznie otrzymał dofinansowanie czy należy dokonać korekty wcześniejszych miesięcy, a tym samym korekty zaliczek na podatek dochodowy?

Odpowiedź:

Moment korekty kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją jest sporny, choć wydaje się, że korekta powinna być dokonywana na bieżąco.

Uzasadnienie:

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych w części, w jakiej wydatki na ich nabycie zostały podatnikowi zwrócone nie mogą stanowić kosztów podatkowych (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.). nPo zwrocie wydatków na ich nabycie z ARMiR należy dokonać zatem korekty dokonanych odpisów. Wydaje się, że nie ma jednak powodu, by korekty dokonywać wstecz – kosztotwórczy charakter odpisy straciły bowiem dopiero w momencie uznania rachunku bankowego podatnika dotacją (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2015 r., II FSK 221/13).

Niemniej jednak należy zauważyć, że spotykany jest również pogląd odmienny - o konieczności korekty przychodów wstecz. W takiej sytuacji należałoby dokonać korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek. Akceptacja takiego stanowiska prowadziłaby więc do sytuacji, w której podatnik zostałaby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa. Spodziewać się można, że spór ten zostanie rozstrzygnięty dopiero uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r., I FSK 1499/13).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 26.06.2015 r.