Czy tu należy patrzeć na przychody czy koszty spółki osobowej i jakby „w imieniu spółki komandytowej” SKA ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej na transakcje zawierane przez spółkę komandytową ze spółkami powiązanymi?

Odpowiedź:

Na spółce komandytowo-akcyjnej (podatniku podatku dochodowego od osób prawnych) jako jednym ze wspólników spółki komandytowej ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami zrealizowanymi przez spółkę komandytową z podmiotami powiązanymi z tą spółką komandytową.
 
Oceniając limit 2 mln euro przychodów i kosztów warunkujących obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych należy badać przychody i koszty spółki komandytowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. do sporządzenia specjalnej dokumentacji cen transferowych zobowiązani są podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p. Te ostatnie przepisy precyzują zaś między jakimi podmiotami istnieją powiązania, które warunkują konieczność badania czy warunki tej transakcji nie odbiegają od warunków rynkowych. Przy czym zarówno ust. 1 jak i ust. 4 tej jednostki redakcyjnej odnoszą się również do „jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej” (a więc także spółek osobowych jakimi są spółki komandytowe).

Analogiczne przepisy zawiera art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. (odnośnie do obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych) i art. 25 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. (odnośnie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej jako podmiotów, które mogą realizować transakcje powiązane).

Nie powinno więc ulegać wątpliwości, że transakcje dokonywane przez spółkę komandytową (podmiot nieposiadający osobowości prawnej) a spółkami z o.o. są transakcjami, które mogą być badane pod kątem ich rynkowości w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 25 u.p.d.o.f., o ile między tymi podmiotami istnieją powiązania (np. kapitałowe). Jest to tym bardziej widoczne, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2014 roku, przepisy art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 25 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. nie odnosiły się wprost do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zmieniło się to od 1.01.2015 r. Również obecnie obowiązujące od 1.01.2017 r. przepisy odnoszą się do tego rodzaju podmiotów.

Jeśli chodzi natomiast o to, na kim ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych to kwestię tą należy badać wyłącznie w kontekście art. 9a u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 25a u.p.d.o.f. Przepisy te wyraźnie nakładają ten obowiązek wyłącznie na podatników. Natomiast jak wiadomo spółka komandytowa jako transparentna podatkowo nie jest podatnikiem (podatnikami są zaś jej wspólnicy). Dyspozycja tych przepisów nie może zatem nakładać żadnych obowiązków na spółkę komandytową, lecz na jej wspólników. Wspólnicy spółki komandytowej prowadzą działalność gospodarczą poprzez uczestnictwo w spółce komandytowej, tak więc to na nich ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji realizowanych prze spółkę komandytową z podmiotami powiązanymi z tą spółką.

Jednocześnie przepisy art. 9a u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 25a u.p.d.o.f. warunkują obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych od uzyskania „przez podatnika” określonego poziomu przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Użycie w przepisach zwrotu „przez podatnika” sugerowałoby, że chodzi tu o udział wspólnika spółki komandytowej. Tak jednak nie jest.

Pomimo tego, że dla celów podatku dochodowego wysokość zobowiązania podatkowego wspólnika spółki osobowej ustala się w proporcji do posiadanego udziału w zysku, to jednak dla celów obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie ma znaczenia udział w zysku spółki osobowej. Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 1f u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 25a ust. 1f u.p.d.o.f., w przypadku podatników uzyskujących przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów ustala się dla tej spółki niebędącej osobą prawną.

Zatem, nawet jeśli po przyporządkowaniu przychodów i kosztów spółki komandytowej do konkretnego wspólnika (np. spółki komandytowo-akcyjnej) okaże się, że nie przekraczają one limitu 2 mln euro, ale przychody bądź koszty uzyskane na poziomie samej spółki komandytowej przekraczają ten limit, oznacza to, że wspólnicy tej spółki zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dokumentującej transakcje zrealizowane przez spółkę komandytową z podmiotami powiązanymi z tą spółką.

Mariusz Pogoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 9.08.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów