Odpowiedź:
Czynności, z tytułu których Podatnik otrzymał środki pieniężne – stanowiące odszkodowanie – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, otrzymanego odszkodowania, Podatnik nie powinien dokumentować fakturą, lecz powinien wystawić w tym zakresie inny dokument obciążający kontrahenta, np. notę księgową.
Uzasadnienie:
Jeśli – jak wynika z treści pytania – mamy do czynienia z pokryciem strat wynikających z uszkodzeń towaru, to w pewnym sensie sytuację tę można odnieść do odszkodowania, które ze swojej istoty polega właśnie na świadczeniu, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody.
W myśl postanowień art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej k.c. – dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Co istotne, przepis art. 483 § 1 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Przepis art. 483 k.c. jest bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa. Kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Zapłata kary umownej nie jest związana również z zobowiązaniem otrzymującego zapłatę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady, kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie zawiera ekwiwalentności w postaci świadczenia.
Analiza stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w opisanym przypadku firma nie wykonała na rzecz Podatnika żadnych czynności, zatem zapłata przez nią określonej kwoty wynikającej z umowy, nie stanowiło ekwiwalentu za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u., czy świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u. Tym samym czynności, z tytułu których Podatnik otrzymał środki pieniężne – stanowiące odszkodowanie – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, otrzymanego odszkodowania, Podatnik nie powinien dokumentować fakturą, lecz powinien wystawić w tym zakresie inny dokument obciążający kontrahenta, np. notę księgową (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-1375/13/AK z 4 marca 2014 r.).

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 13.04.2015 r.