Podatnik prowadzący PKPiR uzyskał wsparcie pomostowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, projekt współfinansowany ze środków EFS oraz budżetu państwa").
W jaki sposób należy ewidencjonować wydatki sfinansowane ww. dotacją?
Czy poprawne jest ujęcie wydatku na podstawie faktury np. w kolumnie 13 PKPiR i wystornowanie na koniec miesiąca kosztów do wysokości uzyskanej dotacji?
Czy też wydatki sfinansowane dotacją w ogóle nie powinny być wykazywane w PKPiR?
W jaki sposób zaewidencjonować w księdze otrzymaną kwotę dotacji?

Przedmiotowej dotacji (wsparcie pomostowe) nie należy wykazywać w PKPiR. Także wydatki pokrywane z powyższej dotacji nie powinny być wykazywane w PKPiR.
W myśl zasady wyrażonej w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o u.p.d.o.f., dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest m.in. zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f., przewiduje ono, iż środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) są wolne od podatku dochodowego.
Moim zdaniem z właśnie taką dotacją ma do czynienia Pytający. Zatem uzyskana przez niego dotacja nie jest przychodem podatkowym. Podobne stanowisko w kwestii zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanego wsparcia pomostowego zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2010 r., IPPB1/415-254/10-2/MT i z dnia 28 czerwca 2010 r., IPPB1/415-321/10-3/KS.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.
Mając na uwadze powyższy przepis należy uznać, że kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 u.p.d.o.f. i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.
Niestety, wyłączenie przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f. uniemożliwia ujęcie wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji zwolnionych od podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 u.p.d.o.f.
Reasumując, dotacji zwolnionych z opodatkowania i wydatków sfinansowanych z tych dotacji także nie należy wykazywać w PKPiR.