Firma, świadczy usługi polegające na sprzedaży odzieży za pośrednictwem Internet dla osób fizycznych oraz prawnych. Zakupione towary są wystawiane na aukcji, której uczestnicy przy pomocy żetonów (cięć) licytują cenę przedmiotu. Koszty dostawy pokrywa nabywca uiszczając opłatę w systemie DotPay. Nie każda umowa sprzedaży jest dokumentowana fakturą. Zakupione a niewykorzystane cięcia, nie podlegają zwrotowi.
W jaki sposób należy zakwalifikować tzw. cięcia? Czy zakup cięć należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?
W mojej opinii, przedmiotowe "cięcia" stanowią usługę dostępu do serwisu aukcyjnego umożliwiającą uczestnictwo w aukcji. Jest to usługa odpłatna, udostępniana za określoną cenę. Jeżeli podatnik ewidencjonuje sprzedaż na kasie rejestrującej, wówczas całość sprzedaży, czyli zarówno dotyczącej dostawy towarów, jak świadczenia usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania powinna być ujmowana na kasie.
W podobnych stanach faktycznych zapadło niewiele interpretacji podatkowych; podany sposób prowadzenia aukcji jest na tle polskich regulacji sposobem nowym, dlatego trudno jest jednolicie i z całą pewnością właściwie klasyfikować przedstawione przez podatnika czynności. Właściwego sklasyfikowania opisanego świadczenia nie ułatwia fakt, iż organy podatkowe w takich wątpliwych sytuacjach powołują się na przepisy statystyczne tj. zasady metodyczne PKWiU, które regulują, że tylko sprzedawca (usługodawca) jest osobą odpowiedzialną za zaliczenie określonego produktu czy usługi do właściwego grupowania PKWiU. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. W przedstawionych okolicznościach sugeruję właśnie z takim wnioskiem o interpretację zwrócić się do ww. organu na adres ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Otrzymana odpowiedź będzie jedyną wiążącą odpowiedzią, jaką mogą Państwo otrzymać w kwestii prawidłowej klasyfikacji.
Mając na uwadze dotychczasowe interpretacje, w tym te wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2009 r. (ILPB2/436-8/09-4/AJ, ILPB3/423-86/09-4/HS, ILPB3/423-86/09-5/HS) można stwierdzić, że sprzedaż "cięć" występujących w praktyce też pod nazwami podbić, punktów, ofert, talarów itp. stanowi sprzedaż praw do udziału w licytacji na aukcji internetowej.

Z treści wskazanych interpretacji wynika, że aukcja internetowa wykonywana według przedstawionego powyżej schematu polega na tym, że zarejestrowany użytkownik serwisu ma możliwość zakupu produktów w bardzo atrakcyjnej cenie, często zdecydowanie taniej niż cena rynkowa. Niemniej, nie każdy potencjalny klient może przystąpić do takiej licytacji. Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie, tak jak w przedstawionej sprawie określonego pakietu, tu: "cięć". Samo nabywanie produktu odbywa się w formie licytacji - kto jest w stanie zapłacić więcej, ten ma możliwość wykupienia produktu. Licytację wygrywa ostatni użytkownik, który zdecydował się podbić cenę jako ostatni, zanim czas trwania aukcji zakończył się.
Sprzedaż przedmiotowych "cięć" jest obrotem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Otrzymana kwota należna od nabywcy "cięć" jest kwotą brutto, więc zawierająca w sobie kwotę podatku VAT.
Zgodnie z przepisami art. 111 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy są obwiązani do rejestrowania na kasie sprzedaży zarówno towarów jak i usług. W mojej opinii, powinni Państwo rejestrować na kasie całość sprzedaży - czyli zarówno sprzedaż samego towaru, jak i też sprzedanych "cięć" umożliwiających udział w licytacji. Z uwagi na fakt, że nabywca osobiście nie nabywca pakietów tylko kupuje je za pośrednictwem serwisu internetowego wydaje się, że nie ma innej drogi, jak wysłanie dokumentu zakupu nabywcy - drogą pocztową.