W przedmiotowej sprawie podatnik przygotowuje się do realizacji koncertu, wraz z innym podmiotem, jako współorganizatorem. Jednakże to podatnik posiada wyłączność na organizację koncertu, tym samym odpowiada za wszelkie rozliczenia finansowe. Podmiot, który współorganizuje z podatnikiem koncert zobowiązany jest do partycypacji w kosztach wynagrodzenia artysty oraz w kosztach produkcji koncertu.

W zamian za wnoszony wkład w postaci pieniężnej podatnik nie świadczył żadnych usług na rzecz współorganizatora wnoszącego wkład. Działania realizowane przez strony w ramach wspólnej organizacji koncertu nie stanowią realizacji jakichkolwiek usług na rzecz drugiej strony, a wkłady finansowe, o których mowa, nie stanowią zapłaty za jakiekolwiek usługi lub działania. Kwoty stanowią jedynie wkład finansowy do wspólnej inicjatywy, jaką jest organizacja koncertu. Zdaniem podatnika w sprawie nie występuje świadczenie, które miałoby stanowić podstawę do uznania, że podatnik realizuje na rzecz współorganizatora koncertu usługę. W związku z powyższym, podatnik nie widzi konieczności wystawiania faktury VAT w celu udokumentowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Według fiskusa w sprawie ma miejsce odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zatem, otrzymanie przez podatnika wkładu pieniężnego od współorganizatora koncertu winno być dokonane w oparciu o fakturę VAT.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Sądu przyznał rację podatnikowi. Zdaniem sądu szerokie, odwołujące się do pojęcia świadczenia, określenie zakresu przedmiotowego w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, nie oznacza jednak, że świadczeniem usług jest każda czynność czy zdarzenie, którego efektem jest odpłatne przysporzenie jednej ze stron na skutek działania bądź zaniechania innej strony.

Zdaniem sądu w świadczeniach usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne), należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania na potrzeby podatkowe w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego poszczególnych czynności służących realizacji tego celu. Co istotne, zdaniem sądu, nie można powiedzieć, że w ramach uzgodnionych działań którykolwiek z uczestników porozumienia realizuje usługi na rzecz drugiego. Działania podejmowane są wspólnie, w imieniu wszystkich sygnatariuszy, jednakże, z uwagi na przyjęte na mocy porozumienia ustalenia, ich wykonanie, czy też zlecanie podmiotom zewnętrznym, powierzono jednemu z uczestników. Brak jest zatem świadczenia, które miałoby stanowić podstawę do uznania, że podatnik realizuje na rzecz współorganizatora koncertu usługę. A skoro nie dochodzi do czynności podlegających VAT, to w konsekwencji czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, lecz innym dokumentem księgowym.

Wyrok WSA w Poznaniu z 10 maja 2013 r., I SA/Po 148/13