Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

 

 

Zgodność co do ustawy

Autorzy przepisów uzasadniali, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.

Podczas dyskusji w Sejmie nad zgłoszonym przez posłów KO projektem o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn posłowie ocenili go jako "słuszny i oczekiwany". - To ustawa jasna i oczywista - podkreślił Tadeusz Cymański (PiS). Zwrócił uwagę, że "o ile ze zwolnienia ze spadku korzystają zstępni, najbliższa rodzina, o tyle osoby, których los doświadczył w sposób szczególny powinny być w pierwszej kolejności tym objęte".

Czytaj: Wydatki spadkodawcy na objęcie udziałów w spółce jawnej kosztem podatkowym spadkobiercy>>

 

Zgodnie z ustawą do zwolnienia będą mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W myśl nowych przepisów o podatku od spadków i darowizn zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny przysługuje osobom, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.