Wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji podatkowej wymaga wniesienia skargi do sądu administracyjnego i ustanowienia zabezpieczenia.

Zasadą jest, że decyzja ostateczna podlega wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej. Jednak organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ma po spełnieniu określonych przesłanek obowiązek wstrzymać wykonalność decyzji ostatecznej. Podatnik ma ponadto obowiązek dokonać zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z decyzji w drodze ustanowienia jednego z określonych rodzajów zabezpieczeń. Są to: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie banku, weksel z poręczeniem wekslowym banku, czek potwierdzony przez bank wystawcy, zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego, nieodwołalne upoważnienia organu podatkowego do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej. W przypadku ustanowienia jednego z wymienionych zabezpieczeń i złożenia stosownego wniosku organ wstrzyma wykonanie decyzji w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Natomiast z urzędu organ podatkowy wstrzyma wykonanie decyzji w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej albo zastawu skarbowego.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 lutego 2011 r.