Precyzyjne określenie zasad ustalania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej poprzez wskazanie sytuacji, w których dochód ten będzie ustalany na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, czy przy zastosowaniu norm szacunkowych przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy o PIT.

Dochód osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej lub na podstawie podatkowej księgi przychodu i rozchodu albo ksiąg rachunkowych, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

Wysokość dochodu obliczana przy zastosowaniu norm szacunkowych nie wiąże się z rzeczywistym dochodem osiąganym z tej działalności, a w konsekwencji nie oddaje również rzeczywistych rozmiarów tej działalności, dlatego celem uchwalenia projektowanej ustawy jest wprowadzenie zasady, że dochód ten ustalany będzie na podstawie rzeczywistych dochodów przy zastosowaniu ksiąg podatkowych, tak jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych powinno stanowić wyjątek od tej zasady, proponuje się więc, żeby ta metoda mogła mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnął przychód w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro. Obowiązek ustalania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będzie dotyczył podatników, których przychody przekroczyły tę kwotę, a nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu z kolei tego limitu, podatnicy  obowiązani będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów o rachunkowości.

W celu określenia wysokości przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy proponuje się wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. Z obowiązku jej prowadzenia zwolnieni będą podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe oraz podatnicy, którzy prowadzą ewidencję dla potrzeb podatku VAT, pod warunkiem, że dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, przychodów z działów produkcji rolnej.

Podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalali na podstawie ksiąg, będą mogli wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz kwartalny sposób wpłacania zaliczek. Dla podatnika ustalającego dochód na podstawie norm szacunkowych, zaliczki na podatek będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego według obecnie obowiązujących zasad.

Jolanta Mazur