Tak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z 17 marca 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik prowadzący klub muzyczny, w którym oferuje swoim klientom do spożycia w lokalu różnego rodzaju produkty żywnościowe, ale przede wszystkim są to napoje. Produkty te są przygotowywane i podawane w lokalu, który jest wyposażony m.in. w stoliki i krzesła. W lokalu zatrudniona jest obsługa, która dba o klientów i reaguje na zamówienia klientów. Po przyjęciu zamówienia, obsługa przygotowuje produkt żywnościowy zamówiony przez klienta i podaje go klientowi. Napoje są odbierane przez klienta przy barze lub dostarczane do stolika. Po spożyciu przez klienta produktu żywnościowego, naczynia (zastawa) jest sprzątana przez obsługę lokalu. Za takie świadczenie klient płaci jedną cenę wynikającą z cennika (ceny podane są w kwotach brutto i zawierają VAT).

Zdaniem podatnika klient wraz z produktem otrzymuje szereg dodatkowych świadczeń, w tym m.in.:

  • przygotowanie i podanie produktu żywnościowego zgodnie z zamówieniem klienta,
  • spożycie zakupionych produktów w komfortowych pomieszczeniach lokalu,
  • możliwość słuchania muzyki puszczanej przez DJ-a,
  • słuchanie i oglądanie koncertów na żywo,
  • możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego wewnątrz lokalu,
  • możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego (m.in. szatnia, toalety),
  • sprzątnięcie po spożyciu produktu żywnościowego przez obsługę.

Zdaniem podatnika klient kupując np. kawę do konsumpcji na miejscu płaci za usługę restauracyjną obejmującą wartość kawy oraz za czynności dodatkowe. Podatnik uważa, że świadczenie to podlega opodatkowaniu według obniżonej (8 proc.) stawki VAT z wyłączeniem tej części podstawy opodatkowania, która odpowiada wartości produktu żywnościowego wymienionego w poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), wydawanego w ramach świadczenia podatnika. Inaczej mówiąc, właściciel lokalu, który w ramach usługi gastronomicznej sprzedaje towar (produkt) np. w cenie 10 zł, chce tą cenę podzielić na część opodatkowaną stawką obniżoną i podstawową.

Fiskus się nie zgodził ani co do stawki VAT ani co do podstawy opodatkowania dla przedmiotowych czynności. Uznał, że nie ma podstaw, aby podzielić otrzymaną cenę pomiędzy poszczególne stawki VAT, tak aby prawidłowo określić podstawę opodatkowania świadczeń podlegających poszczególnym stawkom w ramach tej usługi. Usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem), która co do zasady podlega opodatkowaniu według 8 proc. stawki VAT, częściowo winna być również opodatkowana podstawową stawką VAT, jeśli w ramach tej usługi dochodzi do wydania towarów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego. Dotyczy to również sytuacji, w której np. jeden napój - objęty wyłączeniem z poz. 7 załącznika nr 1 do w/w. rozporządzenia ministra finansów jest wydawany w ramach usługi restauracyjnej. W takiej sytuacji cena za napój zarówno w części odpowiadającej usłudze restauracyjnej jak też odpowiadającej samej wartości napoju winna być opodatkowana stawką podstawową.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie. Zdaniem sądu rację ma fiskus. Sąd uznał, że uprawniona jest ocena, że sprzedaż (dostawa) produktów (towarów) wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 do w/w. rozporządzenia ministra finansów nie jest czynnością (dostawą) samoistną, gdyż następuje w ramach usługi restauracyjnej (usługi związanej z wyżywieniem). Stąd też stawką właściwą dla dostawy tych produktów, tj. stawką 23 proc., jest objęta również odnosząca się do tej dostawy część usługi restauracyjnej, w ramach świadczenia której następuje ta dostawa. Według sądu nie można w usłudze wyróżnić dominujących komponentów, czy to usługowych, czy produktowych. Świadczenie stanowi kompleksową (jednolitą) usługę restauracyjną (związaną z wyżywieniem), co nie pozwala na opodatkowanie jej odrębnymi stawkami podatku VAT. Wyodrębnianie z kompleksowej usługi restauracyjnej (usługi związanej z wyżywieniem) stricte usługi i dostawy towaru, stałoby w sprzeczności z konstrukcją i ideą świadczenia kompleksowego, jako świadczenia jednorodnego. Według sądu fiskus zasadnie wywiódł, że jeżeli traktuje się kilka świadczeń, jako świadczenie kompleksowe właśnie dlatego, że rozdzielenie ich miałoby charakter sztuczny i nieracjonalny gospodarczo, to tym samym dzielenie takiego kompleksowego świadczenia na usługę i dostawę towaru, a dodatkowo opodatkowanie ich różnymi stawkami podatku VAT, należy uznać za działanie sztuczne i niecelowe ekonomicznie.

Nie można było więc zgodzić się z podatnikiem jakoby usługa restauracyjna mogła być powiązana z dwoma różnymi stawkami VAT, podstawową i obniżoną, a zatem usługa ta, obejmująca dostawę produktu co do zasady podlega opodatkowaniu 8 proc. VAT, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 w/w. rozporządzenia wykonawczego, natomiast gdy obejmuje dostawę produktu, lub napoju z pozycji 7 załącznika do rozporządzenia, w całości jest opodatkowana stawka podstawową. Nie doszło zatem do naruszenia powołanych w skardze przepisów prawa.

Wyrok WSA w Krakowie z 17 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 80/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego