Za uzasadnione uznane zostaną tylko przyjęcia u w sytuacjach krytycznych w celu zapewnienia ciągłości pracy organu podatkowego i organu egzekucyjnego, kiedy nie ma możliwości przesunięcia pracowników z innych komórek organizacyjnych jednostki, w szczególności z komórek pomocniczych. Uruchomienie procesu naboru w takich sytuacjach w urzędzie skarbowym wymagać będzie uzyskania opinii dyrektora izby skarbowej.

Uzasadnieniem takich zaleceń jest ograniczenie zadań dla urzędów skarbowych , które będzie skutkiem wprowadzenia programu informatyzacji administracji podatkowej e-Podatki oraz towarzyszącego temu projektowi koncentracji zadań pomocniczych w izbach skarbowych.

Zdaniem wiceministra Kapicy, w takiej sytuacji zasadne jest więc stworzenie warunków umożliwiających stopniowe przesuwanie pracowników ze stanowisk obsługi wewnętrznej urzędu na stanowiska merytoryczne i obsługi podatników wraz z odpowiednim wsparciem w celu uzupełnienia kompetencji. Prowadzenie w takiej sytuacji naborów zewnętrznych pogłębiałoby wewnętrzny problem społeczny z zagospodarowaniem pracowników administracji podatkowej w najbliższej przyszłości.

Jednocześnie ograniczenie etatowe umożliwi naczelnikom urzędów skarbowych i dyrektorom izb skarbowych wykorzystanie wygospodarowanych środków finansowych na regulacje płac dla obecnych pracowników, co ma istotne znacznie wobec faktu braku waloryzacji płac w sferze budżetowej.