Zgodnie z art. 12 Udp Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określa, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i zakres podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, mając na uwadze upowszechnienie informacji o nadanym numerze wpisu na listę doradców podatkowych oraz o miejscu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w tej sprawie stanowi, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące osób wpisanych na listę doradców podatkowych:
1) numer i datę wpisu na listę;
2) imię i nazwisko doradcy podatkowego;
3) miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego (siedzibę).

Są to więc tylko niektóre dane pochodzące z listy doradców podatkowych prowadzonej przez KRDP.

Zgodnie z rozporządzeniem MF, KRDP przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych ww. dane w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę doradców podatkowych. Dane te są ogłaszane przez resort finansów w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w terminie 60 dni od dnia ich przekazania przez KRDP. Zasady te dotyczą również skreśleń z listy doradców podatkowych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje ministrowi finansów zmiany danych dotyczące osób wpisanych na listę doradców podatkowych zaistniałe do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, a minister corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ogłasza te zmiany w Dzienniku Urzędowym MF.

Uchwała KRDP nr 209/2011 z dnia 29 marca 2011 r. stanowi, że KRDP podaje do publicznej wiadomości  - poprzez ogłoszenie na stronie internetowej KIDP - następujące dane dotyczące osób wpisanych na listę doradców podatkowych:
1) numer i datę wpisu na listę,
2) imię i nazwisko doradcy podatkowego,
3) miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę).

Dodatkowo, w przypadku zawieszenia wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w miejscu siedziby podaje się słowa „nie wykonuje”. Lista zawierająca ww. dane jest aktualizowana na koniec każdego miesiąca.