Jak potwierdził Filip Świtała, wiceminister finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 27048, wydłużony czas prac nad procedurą wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz. Ich celem ma być opracowanie procedury, która będzie odpowiadała potrzebie jej wprowadzenia, zabezpieczając jednocześnie interes Skarbu Państwa.

Zobacz również:
Podmioty powiązane narażone na dodatkową karę >>

Fiskus rozstrzygnął sprawę, ale udaje, że o tym nie wie >>
 

Co ze złożonymi wnioskami?

Odnosząc się do kwestii złożenia przez podatników wniosków o wydanie decyzji APA w ramach obecnie obowiązującej, standardowej procedury MF poinformowało, że regulacje dotyczące procedury uproszczonej będą przewidywały możliwość przekształcenia złożonego wniosku w ramach standardowej procedury APA na procedurę uproszczoną. Szczegółowe warunki przekształcenia procedury mają zostać przedstawione w projekcie.

 

Obowiązek wyłączania z kosztów

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomniało, że zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, określeni podatnicy obowiązani są wyłączać z kosztów uzyskania przychodów wymienione w tym przepisie koszty usług, opłat i należności powyżej zdefiniowanego poziomu. Zdaniem MF, art. 15e ust. 15 ustawy o CIT wprowadza wyłączenie, zgodnie z którym ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności, w zakresie, w jakim decyzja w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi (dalej: decyzja APA) obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłat i należności, w okresie, którego ta decyzja dotyczy. Przepis art. 15e ust. 15 ustawy o CIT stosuje się również do roku podatkowego, w którym wydano decyzję APA, oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy.

 


Jeśli, jak podkreśla MF, podatnik jest w trakcie zawierania APA, tj. złożył wniosek o wydanie decyzji APA, ale nie została ona jeszcze wydana, to ma on obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast po wydaniu decyzji APA podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego.