Nowe zwolnienie w podatku od spadków i darowizn

Zmiany w przepisach ustawy  o podatku od spadków i darowizn polegać mają przede wszystkim na dodaniu przepisu mającego określać zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim. Zwolnienie to ma być stosowane pod warunkiem:

1) zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;

2) prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego nabycia.

Towarzyszyć temu ma dodanie przepisu, zgodnie z którym długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, którego nabycie ma być zwolnione od podatku od spadków i darowizn na podstawie projektowanych regulacji, obciążają to przedsiębiorstwo i nie podlegają odliczeniu od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych stanowiących przedmiot spadku.

Możliwości składania zbiorczych deklaracji w sprawie PCC

Natomiast zmiany w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych polegać mają na wprowadzeniu możliwości składania zbiorczych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Termin składania zbiorczych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (oraz termin płatności podatku od wykazywanych w nich czynności) upływać ma 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. A zatem zbiorcze deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych mają być składane za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów