Rozmówcy pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę. Wskazali też obszary dalszych działań, w tym wprowadzenie wspólnych kontroli graniczno-celnych, wymianę informacji o towarach i środkach transportu, porównanie statystyki celnej wzajemnego handlu, a także realizację projektu twinningowego, mającego wspierać Państwową Służbę Fiskalną Ukrainy we wdrażaniu elementów zintegrowanego zarządzania granicą w aspekcie celnym.

Strona ukraińska zainteresowana jest zapoznaniem się z rozwiązaniami sprzyjającymi ułatwieniu i przyspieszeniu odpraw celnych. Strona polska wyraziła gotowość wspierania Ukrainy w procesie dostosowania legislacji, procedur i praktyki w obszarze celnym do wymogów wynikających z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Do najistotniejszych kwestii należy wprowadzenie wspólnych kontroli graniczno-celnych i wymiana informacji o towarach i środkach transportu. Szefowie delegacji zadecydowali o powołaniu grup eksperckich w celu opracowania planu koniecznych działań dla realizacji tych projektów. Uzgodniono także przeprowadzenie spotkania roboczego dla porównania statystyki celnej wzajemnego handlu.

Polska strona przedstawiła poza tym założenia projektu twinningowego mającego na celu wsparcie Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy we wdrażaniu elementów zintegrowanego zarządzania granicą w aspekcie celnym. Delegacja ukraińska zapewniła, że będzie przygotowana do sprawnej realizacji tego przedsięwzięcia.

Strona polska potwierdziła gotowość wspierania Ukrainy w procesie dostosowania legislacji, procedur i praktyki w obszarze celnym do wymogów wynikających z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.