Pytanie

Czy pomoc klientowi (agencji pracy) w ustaleniu sposobu, formy i terminów optymalnych rozliczeń z pracownikami, także tych związanymi z obowiązkami administracyjnymi (m.in. ZUS, urząd skarbowy) stanowi kategorię doradztwa podatkowego?
Czy biuro księgowe z uprawnieniami, nie doradca podatkowy, może świadczyć takie doradztwo, gdy nie jest ono związane ze stałą umową?

Odpowiedź

Uważam, że pomoc klientowi (agencji pracy) w ustaleniu sposobów, form i terminów optymalnych rozliczeń z pracownikami, obejmująca również wskazówki związane z obowiązkami podatkowymi klienta, uznać należy za czynności obejmujące czynności doradztwa podatkowego. Pomocy takiej udzielać mogą wyłącznie podmioty uprawnione do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Osoba posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uprawnień takich nie posiada, a więc nie może wykonywać tych czynności. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Czynności doradztwa podatkowego wymieniają przepisy art. 2 ust. 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – u.d.p. Do czynności tych należy, między innymi, udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Zawodowe wykonywanie takich czynności zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy (zob. art. 2 ust. 2 u.d.p.). Wskazać przy tym należy, że wskazane czynności są czynnościami doradztwa podatkowego niezależnie od formy ich wykonywania, w tym niezależnie od tego, czy porady, opinie i wyjaśnienia są udzielane w formie pisemnej, czy ustnej.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić pragnę, że do udzielania wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych podatników, płatników oraz inkasentów dochodzi również wówczas, gdy wyjaśnienia te są elementem pomocy w szerszym zakresie. Taka też sytuacja ma miejsce w przedstawionej sytuacji. Pomoc klientowi (agencji pracy) w ustaleniu sposobów, form i terminów optymalnych rozliczeń z pracownikami, obejmująca również wskazówki związane z obowiązkami podatkowymi klienta, uznać należy za czynności obejmujące również czynności doradztwa podatkowego. Pomocy takiej udzielać zatem mogą wyłącznie podmioty uprawnione do wykonywania czynności doradztwa podatkowego (zob. art. 3 i 4 u.d.p.). Osoba posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uprawnień takich nie posiada, a więc nie może wykonywać tych czynności.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego