Rozliczenia uczelni współpracujących przy wydawaniu publikacji naukowych powinny być dokumentowane notą księgową, a nie fakturą VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2010 r., I SA/Rz 760/10, LEX nr 677813.

W przedmiotowej sprawie trzy wyższe uczelnie zawarły umowę o utworzeniu "Wydawnictwa Konsorcjum Akademickiego" na podstawie, której utworzona jednostka będzie realizowała wspólne wydawanie publikacji. Zgodnie z zawartą umową koszty działalności konsorcjum ponoszą uczelnie w proporcjach w niej ustalonych przy czym przychody uzyskane z tytułu sprzedaży wydanych publikacji w pierwszej kolejności zaliczane są na poczet kosztów funkcjonowania konsorcjum, w przypadku wypracowania zysku dzielony on jest pomiędzy uczelnie w proporcjach wynikających z umowy. Rozlicznie kosztów i ewentualnego zysku następuje jednorazowo po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

Umowy o utworzeniu konsorcjum, jakie zawarły uczelnie nie występują na gruncie prawa cywilnego ani podatkowego, są to umowy gospodarcze zawarte w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w działaniach nie objętych umowami. Sąd uznał, że wydawanie publikacji jest jednym z podstawowych zadań uczelni. Jednak to, w jaki sposób zadanie to jest realizowane wynika z ich autonomicznych decyzji, może ono być realizowane samodzielne lub w porozumieniu z innymi uczelniami na podstawie zawartych umów, także w formie konsorcjum.

Natomiast w kwestii wzajemnych rozliczeń z tytułu finansowania działalności lub podziału zysku dokonywanych przez uczelnie, to zdaniem Sądu, biorąc pod uwagę unormowania ustawy o VAT, nie stanowią dla uczelni świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i nie podlegają opodatkowaniem VAT. Tym samym skoro nie dochodzi do czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w konsekwencji czynność ta nie powinna być dokumentowania fakturą VAT, lecz innym dokumentem księgowym np. notą księgową. Z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT wynika bowiem że faktura VAT służy jedynie do dokumentowania transakcji objętych przepisami ustawy.

W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z czynnością, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co zatem idzie nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczącej dokumentowania czynności.

Michał Malinowski