Dotychczas konkurs na te stanowiska składał się z dwóch części. Zmiana polega na rozdzieleniu dotychczasowej drugiej części konkursu - oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych - na dwie oddzielne części.

Tym samym konkurs składałby się z trzech części:
- sprawdzianu wiedzy zawodowej, przeprowadzanego za pomocą dwóch zadań problemowych i pisemnego testu zawodowego jednokrotnego wyboru
- oceny predyspozycji i zdolności ogólnych kandydata w formie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez członków komisji konkursowej
- oceny umiejętności kierowniczych kandydata w formie pisemnego testu kompetencyjnego zawierającego jednolite dla kandydata na dane stanowisko kryteria dokonywania weryfikacji badanych umiejętności.

Projektowana zmiana ma pozwolić na obsadę ww. stanowisk osobami posiadającymi poza wiedzą merytoryczną, umiejętności i predyspozycje do zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi.

Pozostałe zmiany mają na celu uproszczenie procedur konkursowych i skrócenie czasu potrzebnego na ich przeprowadzenie. Przewiduje się w tym celu komunikację z kandydatem droga elektroniczna z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz jednolite wzory dokumentów, co pozwoli na wyeliminowanie braków w zakresie wymaganych od kandydata dokumentów i informacji.