Status Upoważnionego Przedsiębiorcy (authorised economic operator, AEO) jest udzielany przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej, po spełnieniu odpowiednich warunków i kryteriów, określonych przepisami prawa. Status przyznawany jest przez organy celne na wniosek zainteresowanego podmiotu, a otrzymują go przedsiębiorcy wypłacalni i solidni, w tym np. zapewniający bezpieczeństwo systemów informatycznych czy miejsc składowania towarów. Upoważnieni przedsiębiorcy podlegają szczegółowemu audytowi, jednak ich status związany jest później z licznymi uproszczeniami i przywilejami, które mają ułatwić obrót z państwami trzecimi oraz zwiększyć poziomu bezpieczeństwa przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Wspólnoty. Należy tu wymienić: mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, priorytetowe traktowanie przesyłek (przeprowadzenie kontroli poza kolejnością), możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli, możliwość składania mniejszej liczby danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej, uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń określonych w art. 14 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE. L. z 1993 r. Nr 253 poz. 1).

Jak przekonuje Minister, status AEO przyczynia się do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa, zatem warto stać się jego posiadaczem i przyłączyć się do tej niezwykle elitarnej grupy przedsiębiorców – posiadaczy świadectwa AEO.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 8 kwietnia 2011 r.