Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 24 lipca 2015 r.  przewiduje szereg zmian w zakresie zabezpieczeń akcyzowych. Jednym z nich jest rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego o pośredniczące podmioty tytoniowe. Podmioty te będą obowiązane złożyć zabezpieczenie generalne w wysokości minimum 2 mln zł. Będzie również możliwość złożenia zabezpieczenia ryczałtowego dla tych podmiotów w wysokości 30 proc. zabezpieczenia generalnego jednak nie więcej niż 30 mln zł.

Zgodnie z inną zmianą, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, których przeznaczenie wskazuje na opodatkowanie zerową stawką akcyzy nie będą obejmowane zabezpieczeniem akcyzowym, tj. nie będą brane pod uwagę podczas kalkulacji wysokości zabezpieczenia oraz nie będą obciążać tego zabezpieczenia. Wyroby te będą musiały być jednak objęte zabezpieczeniem w przypadku, gdy nastąpi zmiana ich przeznaczenia, tak że nie będą one już podlegać stawce zerowej.

Nowelizacja wprowadza również możliwość objęcia przemieszczanych wyrobów zwolnionych z akcyzy, ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego, zabezpieczeniem akcyzowym odbiorcy (czyli podmiotu pośredniczącego), na wniosek wysyłającego i za zgodą tego odbiorcy. Przewiduje się także wprowadzenie możliwości stosowania zwolnienia od stosowania złożenia zabezpieczenia, jeżeli podatnik złożył wniosek o przedłużenie tego zwolnienia, a organ nie zdążył wydać decyzji przed upływem terminu przewidzianego w uprzedniej decyzji przyznającej zwolnienie. Podobne rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przypadku udzielania zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego.

W związku z powyższymi zmianami i zmianą przepisu przywołanego w upoważnieniu ustawowym zaszła więc konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, zawierającego nowe regulacje i dokonującego zmian w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących tych kwestii. W projekcie rozporządzenia przewidziano także zmiany redakcyjne w celu zwiększenia przejrzystości tego aktu prawnego.

W załącznikach do projektowanego rozporządzenia określony został wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego, wzór pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego i wzór karty do saldowania zabezpieczenia generalnego.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł