Przepis art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT stanowi podstawę prawną do zwolnienia od podatku stypendiów otrzymanych przez osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, przebywające za granicą (stypendiów wyjazdowych). Zwolnienie to jest jednak limitowane do wysokości diet określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Stąd też z uwagi na wysokość stypendiów otrzymywanych przez polskich stypendystów, brak zaniechania poboru podatku oznaczałby konieczność opodatkowania części stypendiów przekraczających kwotę zwolnioną na postawie przepisu ustawowego, a także opodatkowanie innych świadczeń (środków finansowych m.in. na zakwaterowanie, podróż) otrzymywanych przez stypendystę. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Dz. U. poz. 871) weszło w życie 29 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów