Regulacja dotyczy podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiąganych przychodów) oraz pozostałych podatników, jeżeli wartość przychodów przekroczyła u nich 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku kalendarzowego.

Sprawdź w LEX: Podatnicy obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej >>>

Sprawdź w LEX: Obowiązki podatników obowiązanych do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej >>>

Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, kolejny termin na publikację sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej (za 2021 rok), upłynie z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Oprócz komunikatu z 9 grudnia 2020 roku oraz przypomnienia o raportowaniu z 15 grudnia 2021 roku i 22 grudnia 2021 roku, do dnia dzisiejszego Ministerstwo Finansów nie pokusiło się o wydanie żadnego obszerniejszego dokumentu z wyjaśnieniami do przepisów o raportowaniu strategii (jak stało się to choćby w przypadku cen transferowych – gdzie w dniu 21 października 2022 roku opublikowana została już trzecia edycja informatora TPR – „Informacje o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi”).

Nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają problemów praktycznych na gruncie stosowania art. 27c ustawy o CIT – wręcz przeciwnie, cały czas pojawiają się nowe pytania dotyczące obowiązków sprawozdawczych.

Więcej w LEX: Obowiązek informowania o strategii podatkowej - PORADNIK >>>

 

Informacje o strategii podatkowej pełne wątpliwości

Wśród najistotniejszych wątpliwości praktycznych warto wskazać przede wszystkim na techniczny aspekt publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Zgodnie z przepisem art. 27c ust. 4 i 5 ustawy o CIT, podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy na swojej stronie internetowej, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski. Jeżeli podatnik nie posiada własnej strony internetowej to informację o realizowanej strategii podatkowej udostępnia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

Zobacz również: W przyszłym roku mniej obowiązków, ale wyższe kary za brak dokumentacji cen transferowych >>

 

Publikacja strategii podatkowej na stronie internetowej

W jakim miejscu na stronie internetowej podatnicy powinni opublikować informację, o której mowa w art. 27c ustawy o CIT? Z literalnego brzmienia przepisu to nie wynika, a MF nie opublikował żadnych wytycznych w tym zakresie. W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy ustawowy obowiązek zostanie spełniony w sytuacji, gdy opublikowana informacja o realizowanej strategii podatkowej zostanie umieszczona na stronie internetowej ale bez oddzielnej zakładki typu „Strategia podatkowa” czy „Informacja o realizowanej strategii podatkowej”. Należy przyjąć, że sam techniczny sposób zamieszczenia informacji o realizowanej strategii jest wyborem podatnika i nie ma wpływu na spełnienie ustawowego obowiązku. Dla realizacji obowiązku nie powinno mieć znaczenia, czy treść informacji o realizowanej strategii podatkowej zostanie opublikowana w formie wyodrębnionego linku do pliku tekstowego lub PDF, podstrony www z treścią informacji, czy też innego pliku dostępnego z poziomu wyszukiwarki na stronie internetowej. Jeżeli tylko opublikowana w ramach strony internetowej informacja jest możliwa do odszukania i wyświetlenia, to należy uznać, że podatnik udostępniając taką informację zamieszcza ją na wskazanej stronie, a tego wymaga przepis art. 27c ust. 4 ustawy o CIT. Takie podejście potwierdza też KIS w odpowiedzi na indywidualne zapytania podatników.

 


O strategii trzeba poinformować urząd skarbowy

Wbrew pozorom, dla podatników najważniejszym elementem realizacji obowiązku, o których mowa w art. 27c ustawy o CIT jest nie tyle sama publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej, ale poinformowanie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika poprzez wskazanie adresu strony internetowej, na którym zamieszczona została informacja o strategii. Ewentualna sankcja (w postaci kary pieniężnej do wysokości 250.000 zł) dotyczy bowiem braku poinformowania naczelnika US o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja, a nie o treści samej informacji. Pocieszeniem dla podatników jest też fakt, że ewentualne błędy w opublikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są czynnością karalną na gruncie Kodeksu karnego skarbowego (co potwierdziło również Ministerstwo Finansów w komunikacie z 15 grudnia 2021 roku).

W związku z tym wielu podatników staje przed dylematem, w jaki sposób przekazać skutecznie informację o adresie strony internetowej, na której opublikowano informację o realizowanej przez podatnika strategii podatkowej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przepis wskazuje, że podatnik jest obowiązany przekazać informację o adresie strony www za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z komunikatem MF z 22 grudnia 2021 roku, termin przekazania informacji jest tożsamy z terminem publikacji. Podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, mogą skorzystać z adresu strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl. Natomiast podatnicy pozostający we właściwości pozostałych urzędów skarbowych, mogą skorzystać z danych teleadresowych znajdujących się na stronie internetowej każdego z tych urzędów.

 

Wysłanie maila to za mało?

Przesłanie przez podatnika wiadomości o publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej na adres e-mail US nie daje jednak gwarancji otrzymania takiej wiadomości przez fiskusa (a za to jest przewidziana sankcja), dlatego najlepszą opcją jest równoległe skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Obowiązek można spełnić np. poprzez przesłanie ePUAP pisma przewodniego opatrzonego podpisami kwalifikowanymi osób upoważnionych do reprezentacji podatnika. W ten sposób podatnik otrzyma cyfrowe potwierdzenie doręczenia takiej informacji i spełni ustawowy obowiązek.

Pytanie co w przypadku, gdy już po poinformowaniu naczelnika US o adresie strony internetowej z opublikowanym sprawozdaniem – adres ten ulegnie zmianie (np. z uwagi na przebudowę witryny internetowej) ? Jeżeli zmiana polega jedynie na zmianie wewnętrznego adresu (linka) w ramach tej samej strony internetowej (domeny), to nie ulega wątpliwości, że takie działanie nie wymaga dodatkowych czynności ze strony podatnika. Jeżeli jednak cały adres internetowy (domena) ulegnie zmianie, to mimo, że przepisy nie przewidują takiej sytuacji wprost, z uwagi na cel przepisów – zmierzający do zwiększenia transparentności rozliczeń podatkowych i publicznej dostępności danych - wydaje się zasadne poinformowanie naczelnika US o zmianie adresu strony internetowej, na której doszło wcześniej do publikacji.

Ostatni moment na wypełnienie obowiązku

informacji publicznej naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wynika, że zdecydowana większość podatników, których dotyczy nowy obowiązek jego realizację zostawia na ostatnią chwilę. Najwięcej informacji o adresie strony internetowej przekazywano w ostatnim tygodniu grudnia. Podatnicy przesyłali je głównie na dedykowany do tego celu adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Innym sposobem było wykorzystanie skrzynki podawczej ePUAP. Zdarzyły się również sytuacje, w których podatnicy informację o realizacji strategii podatkowej przesyłali za pośrednictwem operatora pocztowego. Dodatkowo raz wystąpiła sytuacji, w której podatnik złożył informację osobiście.

W ślad za nowymi obowiązkami wielu podatników poszło o krok dalej i zdecydowało się na przygotowanie wewnętrznego dokumentu polityki podatkowej lub strategii podatkowej, która reguluje kwestie dotyczące planowania podatkowego, wykonywania funkcji podatkowej, sposobów przeciwdziałania ryzyku podatkowemu, a tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo podatkowe danego podmiotu. Zjawisko takie należy ocenić jako pozytywną reakcję podatników. Przy czym jak dotychczas nie były jeszcze prowadzone postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 27c ust. 8 ustawy o CIT, stąd dopiero przyszła praktyka pokaże w jaki sposób urzędy podchodzą do obowiązków związanych z raportowaniem strategii podatkowej.

Piotr Świstak, adwokat w GWW

Katarzyna Rybak, aplikant radcowski w GWW