Od 1 stycznia 2011 r. książki oznaczone symbolami ISBN są opodatkowane 5% stawką podatku VAT.

Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską dotyczącą opodatkowania książek podatkiem VAT wyjaśnił dlaczego takie rozwiązanie zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego (interpelacja nr 24228).

Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) do dostawy książek państwa członkowskie mogą zastosować preferencyjną stawkę podatkową, nie niższą niż 5%. Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej uzyskała czasową derogację w zakresie stosowania stawki 0% do dostaw niektórych książek i specjalistycznych periodyków. Derogacja ta ostatecznie wygasła z dniem 31 grudnia 2010 r.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) Polskę obowiązuje 5% stawka podatku VAT na książki drukowane - oznaczone na podstawie odrębnych przepisów numerem ISBN. Stawką preferencyjną objęto także książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczone symbolami ISBN.

Minister podkreśla, iż regulacje o których mowa powyżej są zgodne z przepisami unijnymi. Zaznacza także, iż zniesienie podatku VAT na książki byłoby sprzeczne z prawem.

Katarzyna Bogucka

źródło: www.sejm.gov.pl