W przedmiotowej sprawie starosta, jako organ reprezentujący Skarb Państwa, prowadzi na wniosek użytkownika wieczystego postępowanie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wyraził zgodę wojewoda. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży jest niezabudowana, nieuzbrojona i niezagospodarowana, położona w dużym kompleksie działek o przeznaczeniu na cele mieszkaniowe i usługowe, w sąsiedztwie gruntów niezabudowanych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z mieszkaniami właściciela usług lub personelu. Powstało pytanie, czy sprzedaż użytkownikowi wieczystemu prawa własności nieruchomości w przedmiotowym przypadku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego na tle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi ani świadczenia usług ani dostawy towarów, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości i nie wpływa na tzw. „władztwo rzeczy”. W przedmiotowej sprawie nie mamy bowiem do czynienia z dostawą towaru, ponieważ nie następuje jego wydanie. Użytkownik wieczysty faktycznie włada już nieruchomością mając do tego tytuł prawny, a na mocy art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje jedynie zmiana formy prawnej władania z użytkowania wieczystego na własność.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Organ podkreślił, że art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, definiujący pojęcie „dostawa towarów”, nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować, jako „prawo własności”.

Organ podkreślił też, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru. Czyli dostawę towarów stanowi oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Natomiast planowana przez gminę sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego nie będzie stanowiła dostawy towarów ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego pozostanie poza zakresem ww. ustawy. Czynność ta będzie jedynie zmianą tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływając natomiast na „władztwo do rzeczy”, które użytkownik wieczysty już uzyskał.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 lipca 2016 r., sygn. akt ITPP3/4512-287/16/PB, LEX nr 317877