Pytanie

Prowadzę agencję artystyczną, która zajmuje się organizacją koncertów. Część biletów na poszczególne imprezy jest rozprowadzana za pośrednictwem portalu Groupon, od którego otrzymuję fakturę z tytułu prowizji od liczby rozliczonych "grouponów". Na fakturze wymieniona jest cena za jeden "groupon", stawka prowizji, liczba rozliczonych "grouponów" oraz opcja oferty (CDA). Następnie Groupon przelewa na konto mojej firmy kwotę wynikającą z ilości sprzedanych "grouponów" pomniejszoną o wartość prowizji.
Czy taka sprzedaż powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?

Odpowiedź

Sprzedaż biletów na koncerty za pośrednictwem portalu Groupon jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania (zakładając, że spełniony jest warunek, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła). Nie musi być zatem ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

Uzasadnienie

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej r.z.e.

Rozporządzenie to zwalnia z obowiązku ewidencjonowania, między innymi, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do r.z.e.). Zwolnienie to znajduje zastosowanie, między innymi, w przypadku świadczenia usług sprzedawanych za pośrednictwem portali zakupowych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 sierpnia 2014 r., IBPP3/443-544/14/LŻ), do których zalicza się Groupon.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

A zatem sprzedaż biletów na koncerty za pośrednictwem portalu Groupon jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania (zakładając, że spełniony jest warunek, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła). Nie musi być zatem ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego