Pytanie

Osoba fizyczna wniosła do spółki komandytowej dzieła sztuki. Czy przy sprzedaży tych dzieł spółka komandytowa ma prawo do ich sprzedaży w systemie VAT marża?

Odpowiedź

Jeśli przy nabyciu dzieł sztuki nie odliczono VAT (np. zakup od osoby nieprowadzącej działalności bądź zakup właśnie w systemie VAT marża), to przy sprzedaży można zastosować system VAT marża

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej: u.p.t.u., w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u., które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 u.p.t.u.).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

Stosownie bowiem do art. 120 ust. 10 u.p.t.u., przepisy art. 120 ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2. podatników, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 u.p.tu.;

3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 u.p.t.u.;

4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 u.p.t.u.;

5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 u.p.t.u., a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 08.09.2015 r., IBPP2/4512-176/15/JJ wskazano: "Analiza okoliczności faktycznych sprawy w zakresie pytania nr 1 oraz w kontekście obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro przedmiotowy samochód, który jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., był częścią majątku wniesionego aportem do Spółki przez jednego ze wspólników w postaci całego Przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalność gospodarcza), który wcześniej został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa na podstawie oświadczenia Właściciela przedsiębiorstwa, a który to nabył go jako osoba prywatna na fakturę VAT-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT), w celu dalszej odsprzedaży, pomimo że przed odsprzedażą Wnioskodawca użytkował ten samochód w prowadzonej działalności gospodarczej, to przy jego odsprzedaży (towaru używanego) będzie przysługiwać Wnioskodawcy prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 u.p.t.u.".

Mimo że interpretacja dotyczyła samochodu, a nie dzieł sztuki – wydaje się, że trafnie obrazuje poruszony problem.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów