Takie wnioski płyną z opracowania przygotowanego przez EY. Firma sprawdziła, w jaki sposób przedsiębiorcy oceniają mechanizm podzielonej płatności, czy zamierzają z niego korzystać, jak wpłynie on na ich pozycję finansową i wreszcie, jakie kroki podjęto, aby przygotować się do zmiany. Przeprowadzone badanie wykazało, że mechanizm podzielonej płatności, jako forma uszczelnienia systemu VAT, oceniany jest na razie z dużą rezerwą. Ponad 2/3 respondentów nie ocenia tego instrumentu korzystnie. Serwis Prawo.pl trafił nawet na przypadki wymuszania na kontrahentach dokonywanie płatności w sposób tradycyjny. Firmy próbują uniknąć podzielonej płatności >>

Jak tłumaczy Tomasz Wagner, doradca podatkowy i starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY, Instrument ukierunkowany na przeciwdziałanie szarej strefie budził ogromne emocje już na wiele miesięcy przed jego wdrożeniem. Głośno komentowano jego zalety, ograniczenia, możliwości zastosowania, wreszcie wskazywano na obciążenie podatników związane z przygotowaniem technicznym i księgowym.

 

 

 

Brak przekonania do split paymentu

Ponad połowa respondentów jest przekonana, że ich firma jest przygotowania do split paymentu pod kątem funkcjonalności systemu księgowego czy przeszkolenia własnego personelu. Duża część respondentów udzieliła jednak niejednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie, co prawdopodobnie wynika z ograniczonej świadomości zasad funkcjonowania split paymentu jako rozwiązania nowego w podatkach. Stan ten będzie się najpewniej zmieniać wraz z upływem czasu. Z badania wynika jednak jednoznacznie, że 70 proc. firm nie jest zainteresowana wdrożeniem tej formy płatności.

 

Obawy przed utratą płynności

Ponad 85 proc. podatników nie przewiduje, że dzięki wykorzystaniu split payment, szybciej otrzyma zwrot podatku. Z uwagi na istotne ograniczenia możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, aż 75 proc. badanych podmiotów rozpoznaje zagrożenie zamrożenia znacznych ilości środków na tym rachunku. Pomimo zawarcia w przepisach o VAT pewnych zachęt do stosowania podzielonej płatności, stosunkowo niewiele podmiotów, bo tylko 35 proc., deklaruje, że split payment zwiększy ich komfort odliczenia VAT.

- Zaniepokojenie ograniczeniem dostępu do gotówki jest reakcją naturalną. Warto w tym kontekście pomyśleć o możliwościach zagospodarowania środków na rachunku VAT. Uważne zaplanowanie sposobu wykorzystania tych środków dla celów dozwolonych w ustawie pozwoli na zminimalizowanie negatywnego wpływu na wskaźnik firmowych przepływów pieniężnych – podsumowuje Tomasz Wagner.

Poznaj także procedurę Podzielona płatność w VAT >>

 

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.