Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie rządowego projektu. Podstawowym celem nowelizacji jest przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku od towarów i usług w obrocie złomem i niektórymi wyrobami stalowymi. W tym celu rozszerzono katalog towarów objętych odwróconym obciążeniem, wyłączono możliwość rozliczeń kwartalnych niektórych podatników oraz wprowadzono odpowiedzialność solidarną sprzedawcy i nabywcy towarów.

Senatorowie będą debatować nad ustawą o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, opartą na projekcie rządowym. Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji podatkowych, m.in. zobowiązując ministra finansów do wyznaczenia w rozporządzeniu podległego mu organu podatkowego, który będzie przekazywać obcym władzom wnioski o doręczenie pism i o udzielenie informacji oraz udzielane informacje, a także określając procedury wymiany informacji, w szczególności terminy udzielenia i odmowy udzielenia informacji, oraz wezwania do uzupełnienia wniosku.

Kolejny punkt porządku obrad to wywodząca się z projektu senackiego ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nakładając obowiązek zawiadamiania przez organy podatkowe i celne podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ponadto wprowadza obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym przez organ prowadzący to postępowanie.