Przewiduje się, iż przedmiotowy projekt wpłynie pozytywnie na strukturę kapitałową banków i domów maklerskich, w tym funduszy własnych, tj. zwiększy bezpieczeństwo kapitałowe banków i domów maklerskich, w konsekwencji bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez te podmioty. Autorzy projektu podnoszą, że co do zasady banki i domy maklerskie działające na polskim rynku finansowym już przed wejściem w życie niniejszej regulacji posiadały struktury i przeznaczały odpowiednie środki finansowe w celu spełniania wymogów związanych z adekwatnością kapitałową.
Dyrektywa CRD II zmienia tzw. dyrektywę CRD, tj. dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 177, poz. 1, z późn. zm.) oraz tzw. dyrektywę CAD, tj. dyrektywę 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 177, poz. 201, z późn. zm.). Przepisy dyrektyw CRD i CAD, które ustanawiają wymogi adekwatności kapitałowej, mające zastosowanie do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, określają zasady dotyczące obliczania funduszy własnych oraz zasady ich nadzoru ostrożnościowego. W odniesieniu do banków są implementowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz w uchwałach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wydanych na podstawie tej ustawy, a w odniesieniu do domów maklerskich w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
W związku z dotychczasowym stosowaniem regulacji z zakresu wymogów kapitałowych projekt ustawy zawiera również przepisy, które doprecyzowują lub uelastyczniają obowiązujące regulacje implementujące zapisy dyrektywy CRD i dyrektywy CAD tak, aby w sposób bardziej prawidłowy i sprawny realizować cele wyrażone w ww. dyrektywach.
Projekt został skierowany do czytania w Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3974).

Opracowanie: Wojciech Kowalski
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 18 marca 2011 r.