Obecna deklaracja VAT jest zbyt skomplikowana

Obecnie obowiązujący, skomplikowany wzór deklaracji VAT nie znajduje uzasadnienia, ponieważ wymaga od przedsiębiorców przekazywania co miesiąc wielu informacji, które właściwie nie mają żadnego praktycznego znaczenia. Powoduje to obciążanie podatników nieproporcjonalnymi obowiązkami sprawozdawczymi i generuje po ich stronie dodatkowe koszty.

Formularz polskiej deklaracji VAT w obecnie obowiązującym kształcie nie znajduje również uzasadnienia na gruncie przepisów prawa unijnego, które wymagają od państw członkowskich jedynie 6 obowiązkowych pól w deklaracji (polska deklaracja VAT zawiera ich aż 60). Raportowanie wielu informacji stało się ponadto całkowicie zbędne po wprowadzeniu przepisów dotyczących jednolitego pliku kontrolnego, gdyż na podstawie składanego przez przedsiębiorców co miesiąc pliku JPK_VAT, Ministerstwo Finansów uzyskuje szeroki zakres informacji określony w ewidencjach VAT podatników.

Jeden wzór deklaracji zamiast ośmiu

Kolejne zaproponowane w projekcie uproszczenie polega na skonsolidowaniu 8 różnych deklaracji (w tym 4 różnych deklaracji VAT) w ramach jednego formularza. Wszyscy podatnicy - niezależnie od tego, czy są to mali podatnicy, rozliczający VAT miesięcznie czy kwartalnie – będą składać VAT na jednym wzorze deklaracji.

Projekt ustawy uchyla wzory deklaracji obowiązujące dla podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej oraz podatku od niektórych instytucji finansowych. Kwoty podatku z tytułu tych nowych danin będą wykazywane przez firmy na deklaracji VAT. W przypadku likwidacji tych podatków w przyszłości, właściwe rubryki będą mogły zostać usunięte ze wzoru deklaracji. Wprowadza więc jeden nieskomplikowany wzór formularza deklaracji w miejsce ośmiu funkcjonujących obecnie (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-26, P-KOP/MS, P-KOP/RG, FIN-1 i PSD-1).

Uproszczenie odliczenia VAT od wydatków zw. z samochodami służbowymi

Jednocześnie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług proponuje uproszczenie przepisów w zakresie odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi. Obecnie podatnicy, którzy chcą odliczyć 100 VAT od aut służbowych, powinni zgłosić ten zamiar urzędowi skarbowemu na specjalnym formularzu w ciągu 7 dni od pierwszego wydatku związanego z samochodem.

Projekt ustawy likwiduje ten obowiązek i wprowadza jedynie wymóg poinformowania o korzystaniu ze 100 proc. odliczenia VAT w deklaracji VAT składanej za dany okres. Informacja ta, wraz z kwotą podatku naliczonego, powinna stanowić dla urzędów wystarczające dane do oceny, czy w ramach kontroli należy zweryfikować poprawność 100 proc. odliczenia VAT przez podatnika, czy nie. W toku kontroli urząd może wymagać od podatnika bardziej szczegółowych danych dotyczących pojazdów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów