Projekt dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Doprecyzowane zostaną m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi, jak uzasadnia rząd, poprzez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Według projektu dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie tą drogą będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot. Projekt przewiduje też rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim miałyby być dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Projekt nakłada też na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej. Wybrana przez podatnika metoda odliczenia będzie musiała odpowiadać specyfice danej działalności gospodarczej. Projektem zajmowała się Komisja Finansów Publicznych, która zaproponowała kilka poprawek. Komisja chce m.in. przesunięcia daty wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2015 r. na 1 lipca 2015 r. oraz zwiększenia od 2016 r. stawki VAT na towary wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej z 8 na 23 proc. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marcin Święcicki. Do trzeciego czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.