Przyjęta w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) nakłada na zagraniczne instytucje finansowe obowiązek zawierania z amerykańską administracją podatkową (IRS) umów o przekazywaniu informacji o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów. Odmowa zawarcia porozumienia z IRS skutkuje sankcją w postaci nałożenia podatku w wysokości 30 proc. na dochody uzyskiwane ze źródeł w USA.

Podpisanie przez polskie instytucje finansowe takich porozumień bezpośrednio z IRS byłoby niezgodne z prawem. W związku z tym 7 października 2014 r. podpisana została umowa międzyrządowa w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, regulująca kwestie przekazywania informacji wymaganych przepisami FATCA. Umowa w sprawie wykonywania FATCA zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji. Oznacza to, że informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA.

Zobacz: Opublikowano ustawę o ratyfikacji umowy wdrażającej FATCA >>

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zawiera regulacje implementujące do krajowego porządku prawnego zasady niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Następnie będą podlegały wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi w oparciu o standard automatycznej wymiany informacji.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego