W indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego minister finansów uznaje, że wartość świadczenia (noclegu) poniesionego w związku z wykonaniem zleconych przez pracodawcę obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę stanowić będzie przychód ze stosunku pracy. Organy wskazują, że na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o PIT, tylko w przypadku pracowników odbywających podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia obejmującego diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

W ocenie organów nie można utożsamiać świadczenia w postaci zapewnienia pracownikowi noclegu z ustawowymi obowiązkami pracodawcy, związanymi z porządkiem w zakładzie pracy, w tym z organizacją pracy lub wyposażeniem pracowników w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy. Tym samym, skoro zapewnienie tego rodzaju świadczeń nie należy do obowiązków pracodawcy, to zwrot pracownikowi kosztów w tym zakresie, stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy.

Zobacz: Nie ma podróży służbowej - nie ma zwolnienia z PIT dla pracownika >>

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że przeciwne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na podstawie tez zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/13 uznał, że zapłatę przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę, poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika, należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie w interesie pracownika. W konsekwencji sfinansowanie kosztu noclegu takiego pracownika nie może być uznane za element jego przychodu.

Zobacz: TK wskazał sposób wykładni przepisów o nieodpłatnych świadczeniach >>

Zdaniem RPO niepokojące jest pomijanie przez organy podatkowe wykładni przepisów ustawy o PIT zawartej w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, jak również nieuwzględnianie stanowiska zawartego w orzecznictwie sądów administracyjnych, dlatego Rzecznik wystąpiła do ministra finansów z prośbą o ocenę problemu i zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, także pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych w kontekście zróżnicowania sytuacji pracowników odbywających podróż służbową w stosunku do tzw. pracowników mobilnych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz książkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>