Prowadzę działalność gospodarczą jest to bar i dyskoteka. Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasu pracy. Planując harmonogram czasu pracy dla pracowników ustalam np. dla jednego pracownika w jednym tygodniu 42 godziny pracy a w następnym 38 godzin. Czy mogę w ten sposób planować czas pracy?

Czy tydzień pracy w okresie rozliczeniowym to nie jest tydzień od poniedziałku do niedzieli, ale 7 dni od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, czy to prawda?

Czterdziestogodzinna tygodniowa norma czasu pracy jest normą przeciętną dla danego okresu rozliczeniowego i oznacza dopuszczalną liczbę jednostek czasu (najczęściej godzin), w przyjętym przez pracodawcę lub wynikającym z przepisów kodeksu pracy, przepisów szczególnych, czy też z postanowień układu zbiorowego pracy, okresie rozliczeniowym.


We wszystkich kodeksowych systemach czasu pracy, za wyjątkiem czasu pracy w ruchu ciągłym oraz przy pracach które nie mogą być wstrzymane ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, przeciętna tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin. Ponadto, we wszystkich systemach czasu pracy obowiązuje łączna 48-godzinna tygodniowa norma czasu pracy. Norma ta jest normą przeciętną dla danego okresu rozliczeniowego i liczona jest łącznie z godzinami nadliczbowymi (art. 131 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej k.p.). Łączna tygodniowa norma czasu pracy nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

"Przeciętność" normy tygodniowej czasu pracy oznacza, że wszelkie, nawet znaczne odstępstwa od przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy w poszczególnych tygodniach, są dopuszczalne, pod warunkiem równoważenia czasu pracy tak, aby średnio, w okresie rozliczeniowym tygodniowy wymiar czasu pracy nie przekroczył normy wskazanej w przepisach. Jest to więc pewna średnia arytmetyczna liczby godzin przypadających do przepracowania w tygodniu w okresie rozliczeniowym.

Jako tydzień należy przyjąć okres siedmiodniowy, który rozpoczyna się od tego dnia tygodnia, w którym przypada pierwszy dzień okresu rozliczeniowego. Należy tez mieć na względzie, że w wielu okresach rozliczeniowych 40-godzinna przeciętna norma tygodniowa jest krótsza. Zróżnicowanie to wynika ze zmiennej ilości dni, w tym świątecznych w poszczególnych miesiącach, a także z rozłożenia przeciętnej tygodniowej i pięciodniowej normy czasu pracy w poszczególnych tygodniach okresu rozliczeniowego. Wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie liczby dni - a tym samym godzin - pracy (art. 130 § 2 k.p.).

Prawnym instrumentem służącym ustaleniu, czy czas pracy pracownika nie przekroczył średnich tygodniowych norm czasu pracy przyjętych przez ustawodawcę, ustanowionych w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub ustalonych w umowie o pracę jest okres rozliczeniowy.