Wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów kandydat składa kwestionariusz osobowy.

Po podjęciu przez Komisję Egzaminacyjną decyzji o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi na biegłego rewidenta nadawany jest numer ewidencyjny. Kandydat otrzymuje także login oraz hasło do logowania na stronie KIBR, a także indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności na rzecz KIBR.

Zobacz: Łatwiej zostać biegłym rewidentem >>

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zobowiązany:

1) zdać 10 pisemnych egzaminów,

2) zaliczyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości i dwuletnią aplikację, lub zaliczyć trzyletnią aplikację, lub uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji,

3) zdać egzamin dyplomowy,

4) złożyć ślubowanie przed prezesem KRBR lub innym upoważnionym członkiem KRBR,

5) złożyć wniosek do KRBR o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Uchwała nr 2890/53/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10 marca 2015 r. w sprawie terminu składania zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów