Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwiają zaliczenie części postępowania kwalifikacyjnego na podstawie ukończenia studiów wyższych. Uwzględniane będą również postępowania kwalifikacyjne przeprowadzone w innym państwie Unii Europejskiej.

Ponadto ustawa uelastycznia zasady odbywania praktyki i aplikacji przez umożliwienie łączenia różnych form jej odbywania oraz wprowadzenia dodatkowej ścieżki uzyskania zaliczenia na podstawie 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów.

Ustawa liberalizuje system obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (dopuszczenie możliwości samokształcenia zawodowego) i znosi zróżnicowanie uprawnień biegłych rewidentów uzależnione od formy prawnej wykonywania zawodu.

Zobacz: Po deregulacji biegły rewident będzie mógł dorobić >>

Proponowane rozwiązania obniżają warunki uzyskiwania dostępu do zawodu do minimalnych wymagań zawartych w Dyrektywie 2006/43/WE, która reguluje zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta na terenie Unii Europejskiej.