W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, w sprawie momentu powstania przychodu. Przedmiotem działalności spółki jest archiwizacja i przejmowanie na przechowanie dokumentów na okres wymagany dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Okres przechowywania dokumentacji jest zróżnicowany i zależy od ich rodzaju i wynosi 5, 10, 20 bądź 50 lat. Spółka wskazała, że mimo iż oferowane przez nią usługi są świadczone w określonym przedziale czasowym 5 lat (i więcej), to zapłata za te usługi następowała jednorazowo, po wystawieniu przez spółkę faktury lub rachunku za cały czas obowiązywania umowy. Spółka zapytała fiskusa czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany przez lat 5, jeżeli taki zapis wynika z umowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, ze przychód z tej umowy powinien być określany na zasadach ogólnych wynikających z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. Oznacza to, że w świetle art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, w sytuacji, gdy strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to wówczas za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Minister finansów nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem rozliczenie przychodu uzyskanego przez spółkę z tytułu archiwizacji powinno następować z uwzględnieniem postanowień art. 12 ust. 3 i ust. 3a pkt 2 ustawy o CIT. Mimo iż oferowane przez spółki usługi są świadczone w określonym przedziale czasowym 5 lat (i więcej), to zapłata za te usługi następowała jednorazowo, po wystawieniu przez spółkę faktury lub rachunku za cały czas obowiązywania umowy, w momencie przyjmowania akt na przechowanie lub do jednego roku od daty przyjęcia dokumentów do archiwizacji. Otrzymywane przez stronę wynagrodzenie obejmuje całą wartość usługi. Taki sposób regulowania należności wynikał zresztą jednoznacznie z zapisów zawartych przez spółkę umów o archiwizację dokumentacji.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 30 października 2015 r., sygn. akt DD6/033/36/MNX/13

 

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł