W dniu 8 października 2007 r. otrzymano fakturę za energię elektryczną, opłatę stałą za usługę przesyłową, opłatę zmienną i opłatę abonamentową. Faktura została wystawiona w dniu 30 września 2007 r., a dotyczyła okresu rozliczeniowego 28 sierpnia 2007 r. - 25 września 2007 r. W którym miesiącu można zaliczyć fakturę w koszty podatkowe? Czy w miesiącu otrzymania faktury (październik), czy w miesiącu, którego ona dotyczy (wrzesień)?

Koszty energii elektrycznej, jako pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia.


Koszty mediów w tym m.in. energii elektrycznej stanowią tzw. koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Trudno je bowiem powiązać z konkretnym przychodem. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
Skoro koszty, o których mowa w pytaniu, nie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, należy zaliczyć je w całości do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia. Zgodnie z art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 8 marca 2007 r., MB8/102/2007 "Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszt podatkowy powstaje zatem w dniu faktycznego zaksięgowania kosztu w księgach rachunkowych, a nie w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej, np. w dniu wystawienia faktury".